ΠPOΣKΛHΣH ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN


Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της

ανώνυμης εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο

Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Εκλογή νέων μελών ΔΣ.

Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις

μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Tράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα

σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας,

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα, 08 Φεβρουαρίου 2024

Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σακκάς Νικόλαος