Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο ∆ημαρχείο Τρικάλων.

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε pdf: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ