Ο Σκοπός Της Εταιρίας


Αποσκοπώντας στο όραμα, η εταιρεία CitiesNet θα το υλοποιήσει διότι θα είναι πρωτοπόρος στο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί αλλά και νέες καινοτόμες λύσεις αφού συγκριτικά κριθούν απαραίτητες. Το “motto” της εταιρείας είναι φυσικά να μην ξαναανακαλύψουμε τον τροχό αλλά να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες και να τους καλυτερεύουμε.

Η μελετημένη επιλογή λύσεων βασίζεται στη σωστή κατανόηση των τοπικών αναγκών που θα ικανοποιούνται από υπάρχοντα αλλά και νέα τεχνολογικά τηλεπικοινωνιακά πολυμέσα όπως ευρυζωνικά, διαδίκτυο και άλλα μέσα στους τομείς Τηλεπικοινωνιών, ΙΤ, και Data.

Βάσει των παραπάνω, ο απώτερος σκοπός της CitiesNet είναι η προς τους πολίτες και τρίτους, συνεχής προσφορά, ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που είναι φιλικές, εύχρηστες και λειτουργικές ανά πάσα στιγμή,

 •   Για την βελτίωση του άμεσου περιβάλλοντος διαβίωσης και ποιότητα ζωής, για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης και για την ανάπτυξη της περιοχής και της επιχειρηματικότητας, (Παραδείγματα Υπηρεσιών: παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και διασύνδεση οποτεδήποτε απαιτείται με οποιονδήποτε ανά τον κόσμο, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ασφάλεια ηλεκτρονικών πολυμέσων, Λειτουργία-Συντήρηση-Ανάπτυξη των μέσων υποδομής της εταιρείας, Θερμοκοιτίδες ανάπτυξης, …),
 •   Για την εθνικοποίηση και διεθνοποίηση της προβολής και προώθηση του τόπου, του πολιτιστικού μας αποθέματος και τοπικού προϊόντος (π.χ. μέσω μεθόδευσης, διοχέτευσης και προσφοράς καλών πρακτικών)

  Για την άμεση συμμετοχή του Πολίτη στην λήψη των τοπικών αποφάσεων (π.χ. μέσω της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

  Η εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιοχής δράσης της, στη καλυτέρευση των διαδικασιών και υπηρεσιών των τοπικών και κεντρικών διαχειριστικών αρχών και διοίκησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της ευρύτερης περιοχής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προώθηση της αποκέντρωσης.

  Έτσι, ο κάθε πολίτης θα κερδίζει χρόνο για τον εαυτό του, την οικογένεια του αλλά και να συμβάλλει στην κοινωνία και την ανάπτυξη της αφού τώρα του δίνεται ο έλεγχος στα χέρια του.

 •  

  Οι επιμέρους σκοποί της εταιρείας είναι:

  Η ενημέρωση και η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του κάθε Δήμου-Μετόχου, των όμορων Δήμων και εταιρειών της περιοχής.

  • ∗  Η διανομή και παροχή τεχνογνωσίας.
  • ∗  Η παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών.
  • ∗  Η εκπαίδευση.
  • ∗  Η συνεργασία μεταξύ άλλων με το Δημόσιο και με εταιρείες για προώθηση

   προγραμμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως και αξιοποίηση και

   υλοποίηση διεθνών, κοινοτικών & Εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

  • ∗  Η δια-μεσολάβηση με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς και άλλα πρόσωπα για τις τοπικές επιχειρήσεις επί τεχνολογικών και ψηφιακών θεμάτων

   για τον Δήμο και τις εταιρείες του κάθε Δήμου και Νομού και

  • ∗  H δυναμική στήριξη κάθε τοπικής επιχείρησης (δημόσια και ιδιωτική) για την περεταίρω ανάπτυξη και παραγωγικότητα αυτής στους τόπους των εταίρων-

   μελών αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.