Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων


Σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Iουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο της Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΨΠ